Gå direkte til indhold

SQL Server – SSRS Rapportanvändning

Tabellen ExecutionLog i SSRS databasen (heter som standard ReportServer) innehåller ganska mycket trevlig information om de olika rapporterna i en SSRS miljö.

 WITH ReportExecution
AS (
SELECT ReportID
,TimeStart
,UserName
,ROW_NUMBER() OVER (
PARTITION BY ReportID ORDER BY TimeStart DESC
) AS rNum
FROM dbo.[ExecutionLog] t1
JOIN dbo.[Catalog] t2 ON t1.ReportID = t2.ItemID
)
SELECT c.NAME AS [Rapport]
,re.TimeStart AS [Senast exekverad]
,re.UserName AS [Användare]
,c.[Path] AS [Sökväg]
FROM ReportExecution re
JOIN dbo.[Catalog] c ON re.ReportID = c.ItemID
WHERE re.rNum = 1
ORDER BY re.TimeStart;

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?