Gå direkte til indhold

Förbered er för Generativ AI och Microsoft Copilot

lästid I minuter: 3

Det som händer inom Generativ AI nu och det vi kan åstadkomma med Chat GPT och OpenAI kan ses som en ny digital revolution. Det är precis det här vi har väntat på inom Digital Transformation. Vi har förflyttat oss till publika molntjänster med enorma datacenter runt om i världen. Vi har lärt oss att jobba med nya digitala samarbetsverktyg och släppt loss kraften i vad samarbete innebär.

Företag är nu inne i fasen där de säkrar upp så mycket som möjligt och inför Zero Trust, för att vara motståndskraftiga och minimera risker. Allt detta kommer nu att kulminera i en effektivitetsboost i hela verksamheten med hjälp av Generativ AI. Alla företag kommer att vilja vara med och dra nyttan av möjligheterna för att inte hamna efter konkurrenterna. De som inte lyckas etablera och möjliggöra användandet av Generativ AI kommer att hamna efter.

Balansera teknik, mänsklighet och etik inom AI

För att lyckas i både det korta och långa perspektivet måste företag och verksamheter ta hänsyn till tekniken och människan, såväl som etiken. AI kommer inte att ersätta människan och ta över våra arbetsuppgifter, däremot kan en människa kompletterad med AI ersätta dem som inte kan använda AI i sitt arbete. Med AI:s hjälp kan vi bli av med tråkiga och repetitiva arbetsuppgifter och få tid över till att fokusera på annat. Scenarion som vi nu ser framför oss är t ex en Business Chat bot som kan ge stöd till ledningsgruppen med prediktion och analys, en Copilot som kan ge projektledaren insikt i hur liknande projekt brukar hanteras, eller halvera tiden för en säljare med att skriva text i en offert. För att lyckas med detta behöver vi nu förbereda oss och skaffa optimala förutsättningar när tjänster som Microsoft 365 Copilot, Azure OpenAI, m.m. lanseras. Vi behöver förstå lagar, regler och det data som modellen ska hantera. Informationsklassning och datakvalitet måste vara på topp. Att träna och hantera en AI-modell kan ta tid och det krävs tålamod och långsiktighet för att lyckas.


Navigera organisatoriska utmaningar och anamma framtiden

I vårt partnerskap med er, hjälper vi till att tydliggöra vad som är möjligt för er organisation att göra så den blir mottaglig för den nya tekniken. Vi identifierar styrkor och förbättringsområden och hur ni ska röra er framåt. Vilken utmaning vill ni initialt ta er an med AI och hur statuerar ni exempel genom det? Finns det medarbetare i organisationen som kan förklara för sina kollegor vad AI betyder för dem? Vilket värde kan det skapa om det används på rätt sätt? Har organisationen förmågan att rita upp ett önskat framtida läge och arbeta metodiskt åt det hållet? Har medarbetarna möjlighet att sprida ordet och skapa “buzz” i verksamheten kring AI? Hur får vi alla att förstå vad det här egentligen handlar om, och hur får vi med alla på tåget? Vad är risken med att stanna kvar i nuläget?


Vårt erbjudande

Som er partner inom Digital Transformation och med Itm8s djupa kompetens inom infrastruktur, säkerhet, datahantering, compliance och rådgivning är vi perfekt positionerade för att hjälpa er med resan. Därför har vi har tagit fram ett paket där vi ser över era förutsättningar inför kommande AI-tjänster. Vi kallar det ”AI Readiness Assessment”.


AI Strategi

Vad ska uppnås och vilket värde kan vi räkna med? Vi hjälper er att bygga Business Case och hitta de lägst hängande frukterna.


Etik och regulatoriska krav

Människan ska inte ersättas, däremot behövs utbildning för att förstå hur tekniken kan användas. Finns det etiska risker med att använda AI och vilka lagar och regler måste vi förhålla oss till?


Data Governance

Finns informationen lagrad på rätt plats? Används Microsoft 365 rätt så att Copilot kan fungera optimalt? Vilka dataset kan användas i en AI modell? Det är när eget data kopplas till AI-modellerna som verklig nytta kan göras.


Data Security

Säkerhet är en kritisk aspekt av alla AI-initiativ. Informationen behöver klassificeras och skyddas så att den hanteras rätt av AI-modellen och vi säkerställer den digitala affärsrisken. Vi hjälper er att komma i gång med de åtgärder som behövs för att skydda och hantera informationen.


Infrastruktur och Cloud

Hur ser er infrastruktur ut och har ni möjlighet att använda Azure OpenAI-tjänster? Vi ser över er miljö med hjälp av Azure Adoption Framework och fokuserar på säkerhet och kostnadskontroll.


Licenser och konsumtion

Vilka licenser kommer att krävas för att uppnå önskat mål? Hur ser kostnadsbilden ut i Microsoft Azure när vi börjar konsumera OpenAI-tjänster och tjänster för datahantering?


Roadmap och actions

Bedömningen kommer att resultera i en roadmap och en lista över åtgärder att vidta för att möjliggöra för din organisation för nästa generations Generativ AI.

Med oss som din partner kan du vara säker på att du har den expertis och det stöd du behöver för att framgångsrikt implementera och optimera AI inom din organisation.

Kontakta oss om du vill ha mer information om AI Readiness Assessment eller prata med någon av våra AI-specialister.

Kontakta oss på itm8 ;eller några av våra digitala specialister och förändringsledare itm8 och Jens.Johansson@itm8.se

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?